វិធីសម្រាប់ធ្វើឱ្យបានធ្មេញស!! NATURAL WAYS TO WHITEN YOUR TEETH!!

914

វិធីសម្រាប់ធ្វើឱ្យបានធ្មេញស!! NATURAL WAYS TO WHITEN YOUR TEETH!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: ធ្មេញលឿង/yellow teeth

 

TEETH

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ថ្នាំដុសធ្មេញ/toothpaste

TOOTHPASTE

 

– ម្សៅទឹកដោះគោ/powder milk

 

POWDER MILK3

 

វិធីធ្វើ១/INSTRUCTION1:

– ដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញលើច្រាសដុសធ្មេញជាធម្មតា/put your toothpaste on your brush as usual

TOOTHPASTE3

 

– បន្ថែមម្ស៉ៅទឹកដោះគោពីលើបន្តិច/add on a bit of powder milk on top

POWDER MILK4

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– ប្រើគ្រឿងពីរនេះហើយដុះធ្មេញ១ទៅ២ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍/brush your teeth with this combination 1-2 times a week to get strong white teeth

 

BRUSHING3

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ទឹកក្រូចឆ្មា/lemon juice

 

HALF LEMON

– ម្សៅសូដា/baking soda

 

BAKING SODA

 

វិធីធ្វើ២/INSTRUCTION2:

– ដាក់ម្ស៉ៅសូដាលើច្រាសដុសធ្មេញ/put pinch of baking soda on your brush

 

BAKING SODA2

– បន្ថែមម្ស៉ៅទឹកក្រូចឆ្មាបន្ដិច/add on a bit of lemon juice on top

 

LIME11

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– ប្រើគ្រឿងពីរនេះហើយដុះធ្មេញមួយសប្ដាហ៍មួយដង/brush your teeth with this combination​ once a​week to get strong white teeth

 

 

BRUSHING2

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

SOURCE: youtube

 

SHARE