វិធីសម្រាប់ការបញ្ចុះជាតិស្ករ និង កាត់បន្ថយសមា្ពធឈាម! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOWERING BLOOD SUGAR AND LOWERING BLOOD PRESSURE

444

វិធីសម្រាប់ការបញ្ចុះជាតិស្ករ និង កាត់បន្ថយសមា្ពធឈាម! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOWERING BLOOD SUGAR AND LOWERING BLOOD PRESSURE

 

ជំងឺ/ILLNESS: ការបញ្ចុះជាតិស្ករ និង កាត់បន្ថយសមា្ពធឈាម/lowering blood sugar and lowering blood pressure

 

LOWER BLOOD PRESSURE

រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកតើយ/pandan leaves

 

PANDAN5

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 

–  ហាន់ស្លឹកតើបន្តិច ហាយដាក់ក្នុងឆ្នាំង/chop up some pandan leaves and put into a pot

 

PANDAN8

–  បន្ថែមទឹក មួយ ល/add one liter of water

 

WATER13

–  ដាំឱ្យពុះហើយរំងាស់រយះពេល១៥ទៅ២០នាទី/boil it and simmer for 15-20 minutes

 

PANDAN7

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

–  ផឹកកន្លះកែវ បីដងក្នុងមួយថ្ងៃ/ drink half a glass three time per day

 

PANDAN10

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

Source: tips108

SHARE