របៀបស្ងោរស៊ុតទាឲ្យឆ្អិនល្អ បកសំបកមិនជាប់សាច់

798

+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយើងត្រូវយកស៊ុតទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនសិន
-យកប៉ុងមកដុសឲ្យអស់ដីស្អាតល្អ
-យកស៊ុតទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយចាក់ស្អាតចូល(ទឹកឲ្យលេចស៊ុត)
-បើកភ្លើងស្ងោរដោយកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺរយៈពេល១០នាទី
-ក្នុងរយៈពេល៦នាទីទឹកនឹងចាប់ផ្តើមពុះ បុន្តែមិនត្រូវបិទភ្លើងទេចាំរហូតដល់នាទីកំណត់
-ដួសទឹកត្រជាក់មួយចានរួចស្រង់ស៊ុតដែលបានស្ងោរគ្រប់នាទីនោះមកដាក់ចូលទឹកត្រជាក់ភ្លាម
-បន្ទាប់អ្នកនឹងបកស៊ុតយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE