វិធីព្យាបាលជំងឺរាក! KHMER NATURAL REMEDY FOR DIARRHEA

276

វិធីព្យាបាលជំងឺរាក! KHMER NATURAL REMEDY FOR DIARRHEA

 

ជំងឺ/ILLNESS: រាក/diarrhea

 

DIARRHEA

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ស្លឹកទទឹម៥ទៅ៦សន្លឹក/5-6 leaves of pomegranate leaf

 

POMEGRANATE

– គ្រាប់ទទឹម២០ទៅ៣០គ្រាប់/20-30 pomegranate seed

 

POMEGRANATE4

– ទឹក​២០០មល/200 ml of water

 

CUPS2

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

–  ដាំទឹកឱ្យពុះហើយដាក់ស្លឹកទទឹមចូល/bring 200 ml of water to a boil and add in the pomegranate leaves

 

HOT WATER

–  រម្ងាស់៣ទៅ៤នាទី ហើយបិទភ្លើង ទុកឱ្យចូលជាតិរយះពេល៣ នាទី ឈប់//allow it to boil 3-4 minutes turn off the heat and allow it to steep another 3 minutes

 

BOIL WATERPOMEGRANATE1

–  ត្រងយកទឹកហើយច្របាច់ទឹកគ្រាប់ទទឹមចូល/strain out the liquid and add in the fresh squeezed juice from the pomegranate seeds

 

POMEGRANATE8POMEGRANATE7

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

–  បើរាគខ្លាំងផឹកមួយថ្ងៃពីរដង ឬមួយថ្ងៃមួយដង បើរាគធម្មតា/for severe case of diarrhea drink twice daily and once daily for moderate case of diarrhea

 

DRINKING WATER

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCES: bowlofherbs

 

SHARE