អត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកអង្ករ !

58

ទឹកអង្ករ ជាញឹកញាប់អ្នកលាងវាចោល ដោយគ្មានយកអត្ថប្រយោជន៍ដល់ល្អរបស់វាមកប្រើប្រាស់– កាត់ក្លិនឆ្អាបត្រី៖ត្រាំត្រីចូលក្នុងទឹកអង្ករ ១៥នាទី បន្ទាប់មកលាងជម្រះជាមួយទឹកស្អាត ហើយុទុកអោយស្រស់ទឹកមុនពេលចំអិន នឹងជួយកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបត្រីបានយ៉ាងល្អ-កំណត់ថូស៊ីន ក្នុងបន្លែ មើម និងផ្លែឈើ៖ត្រាំបន្លែ មើម និងផ្លែឈើលាយចូលគ្នាក្នុងទឹកអង្ករ និងអំបិល បន្ទាប់ មកលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាត– លាងឆ្នាំង និងខ្ទះ៖ចាក់ទឹកអង្ករចូលក្នុងខ្ទះ ហើយដាំអោយពុះ ទុកអោយពុះរយៈពេលមួយនាទី ហើយបិទភ្លើង ទុកអោយត្រជាក់រួចលាងនឹងទឹកស្អាត ឆ្នាំងនឹងភ្លឹរលោង-ត្រាំខ្យងដើម្បីលាងភក់ចេញ៖គ្រាន់តែត្រាំខ្យងទៅក្នុងធុងទឹកអង្ករ ប្រហែល ១ទៅ២ម៉ោងនោះ ភក់ និងទឹកមាត់ស្អិតអន្ធិល និងចេញមកក្រៅទាំងអស់ដោយខ្លួនវាសម្រួលអត្ថបទ៖ផ្កាក្រដាស

SHARE