(មានវិឌេអូ)ទំនើប!ម៉ាស៊ីនបាច់ដីមានជីជាតិ​ មុនដាំដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗ

203

**ប្រភេទគ្រឿងចក្រ** :

– ម៉ាស៊ីនដាក់ភ្ជាប់ជាមួយត្រាក់់ទ័រ

1 2
**ប្រើសំរាប់** :

– បាច់ដីមានជីជាតិ ទៅដីសំរាប់ធ្វើកសិកម្មផ្សេងៗ

3 4

**តំលៃ** :

-​ ប្រហាក់ប្រហែល 50,000$ (តំលៃនៅបរទេស)

5 6

**ផលិតនៅ:

-​ ប្រទេស ហូឡង់

7 8

សូមទស្សនាវិឌេអូខាងក្រោម:

SHARE