បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតឈូក ឬផ្សិតដើមចេក

195

១ វត្ថុធាតុដើម
វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈ

-ស្នូលពោតដើមពោត ចំបើងរឺ ចិញ្ច្រាំង អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង ប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើង រឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់ ។

២ រូបមន្តលាយបណ្តុះ
រូបមន្ដទី ១ ៖ ចំបើង ១០០គ.ក្រ ជីធម្មជាតិ ២គ.ក្រ កំបោរស ២គក្រ អាហារបំប៉ន ៦គក្រ កន្ទក់ល្អិត ១២គ.ក្រ និងម្សៅដំណើប ២គក្រ។


រូបមន្ដទី ២៖ អាចម៍រណាឈើទន់ ១០០ គ.ក្រ ជីធម្មជាតិ ២ គ.ក្រ កំបោរស ២ គ.ក្រ អាហារបំប៉ន ៦គក្រ កន្ទក់ល្អិត ១២ គ.ក្រ និងម្ស៉ៅដំណើប ២ គ.ក្រ។

ការលាយល្បាយបណ្តុះ

ការច្រកល្បាយ

ការតំរៀបចំហុយ

ការបញ្ចូលមេ

ការព្យួរក្នុងរោងបណ្តុះ

ការប្រមូលផល

ប្រភពៈ  អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

SHARE