ផលប្រយោជន៍ចំពោះផ្កាសេបរ៉ា! BENEFITS OF DANDELION

626

 

រុក្ខជាតិ/PLANT:

ផ្កាសេបរ៉ា/dandelion

DANDELION FLOWER10

-ផ្កានេះអាវបំបាត់ការឈឺចាប់ សម្រាប់ពេលឈឺសរសៃសាច់ដុំ និងឈឺខ្លួន/the flowers have pain-relieving properties, for sore muscles, other external aches and pains

ACHE AND PAIN

ចំណាំ/note: ធម្មតាផ្កានេះមាលសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែបើអ្នកមានគ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ មានផ្ទៃពោះ ឫកូនខ្ចី ហាមប្រើរុក្ខជាតិនេះDandelions are safe for most people, if you have active gallstones, pregnant, nursing or on medication, check with a doctor or specialist before consuming internally, if allergic to dandelions, don’t use these recipes.

PREGNANTPREGNANT1

វិធីធ្វើ១/INSTRUCTION1:​​ប្រេងផ្កាសេបរ៊ាdandelion infused oil

DANDELION FLOWER15

-បំពេញកន្លះក្រឡជាមួយផ្កាសេបរ៉ា/fill a canning jar half full with dry dandelion

DANDELION FLOWER18

-បំពេញក្រឡជាមួយប្រេងឆាឫប្រេងដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយបិទឱ្យជិត/fill up the jar with vegetable oil or oil of your choice and cap it

OILJARS

-ទុកក្នុងទូរយះពេល៤ទៅ៦សប្ដាហ៍ ហើយយូៗក្រឡុកម្ដង/store away for about 4 – 6 week and shake occasionally​

CALENDAR

-ច្រោះផ្កាចេញ/filter the outer the flowers .

OIL1

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-អាចប្រើពេលឈឺសរសៃ ឈឺដៃ ឈឺជើង  ឬឈឺខ្លួន/can be used to soothe and heal cracked skin, sore muscle and other aches and pains

MASSAGE1

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

 

Source: thenerdyfarmwife

SHARE