វិធីរក្សាទុកស្លឹកខ្ទឹមឲ្យនៅស្រស់នៅយូរ

360

+របៀបធ្វើ
-ជាដំបូងយើងត្រូវយកស្លឹកខ្ទឹមទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចកាត់ស្លឹកដែលមានពណ៌លឿងចេញឲ្យអស់
-ស្រង់ស្លឹកខ្ទឹមមកដាក់ក្នុងកញ្រ្ចែងឲ្យស្ងួតទឹកអស់
-បន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់វាជាដុំតូចៗ
-យកស្លឹកខ្ទឹមដែលកាត់រួចនោះទៅចាក់ចូលក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកមួយ
-ជាចុងក្រោយយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូរទឹកក(នៅកន្លែងដែលកកតែម្តង)
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE