វិធីសម្រាប់កាត់បន្ថយសហនាមជាំ/KHMER NATURAL REMEDY TO REDUCES BLEMISHES

605

 

វិធីសម្រាប់កាត់បន្ថយសហនាមជាំ/KHMER NATURAL REMEDY TO REDUCES BLEMISHES

 

ជំងឺ/ILLNESS: ស្នាមជាំ/reduces blemishes

 

ACNE5

រុក្ខជាតិ/PLANT: សំបក​ចេក/​banana peel

 

BANANA PEEL3BANANA PEEL5

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ជូតសំបកចេកនៅលើស្នាមជាំពី ៥​ទៅ១០ នាទី/gently rub the white fiber of banana peel on the blemishes for 5-10 minutes

 

BANANA PEEL6

 

– ទុកលើស្បែកអោយបាន២០នាទី/let the fiber sit on your skin for 20 minutes

 

BLEMISHES3

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

 

– ធ្វើរបៀបនេះ២ទៅ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ​រហូតដល់បាត់ស្នាម/re-apply 2-3 time daily until the blemishes fade away.

 

BLEMISHES2

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

Source: youtube

 

SHARE