វិផ្សំចំណីសម្រាប់ មាន់សាច់ មាន់យកពង និងមាន់ស្រុក

1092

១ មាន់សាច់ (មាន់ឧស្សាហកម្ម)៖
* គ្រឿងផ្សំ
– ពោត 40 គ.ក
– កន្ទក់ 25 គ.ក
– សណ្តែកសៀង 20 គ.ក

– ម្សៅត្រី 15 គ.ក
– មេចំណី 2 គ.ក
– អំបិល 400 ក្រាម
– ព្រីមិច 400 ក្រាម។

21272582_1454512007967096_783607549936348803_n 21230928_1454511961300434_4840382177812027859_n21192497_1454511901300440_7523224061263353961_n

២ មាន់យកពង៖
* គ្រឿងផ្សំ
– កន្ទក់ 35 គ.ក
– សណ្តែកសៀង 28 គ.ក
– ម្សៅត្រី 15 គ.ក
– មេចំណី 200 ក្រាម
– សំបកងាវ 15 គ.ក
– អំបិល 6 គ.ក
– ព្រីមិច 300 ក្រាម។

21192053_1454511931300437_90814659310226955_n 21191946_1454511867967110_8624377360553711944_n 21151769_1454511927967104_1162401160482497023_n
* មាន់ស្រុក៖
គ្រឿងផ្សំ
– កន្ទក់ 10 គ.ក
– ស្រូវកិន 50 គ.ក
– ម្សៅត្រី 20 គ.ក
– មេចំណី 200 ក្រាម
– សំបកងាវ 200 ក្រាម
– អំបិល 200 ក្រាម
– ព្រីមិច 300 ក្រាម។

21151520_1454512014633762_8985902677168336985_n 21150348_1454511864633777_2635984466604073686_n 21150346_1454511987967098_5636073177717881390_n
* សំគាល់ :
សណ្តែកសៀងអាចជំនួសដោយ មើមដំឡូងជ្វាហាលស្ងួត ឬមើមត្រាវហាលស្ងួត ។ ក្នុងករណីគ្មានទាំងពីរមុខនេះ យើងអាចជំនួសដោយមើមដំឡូងឈើហាលស្ងួតបាន ។
ម្សៅត្រី អាចជំនួសដោយសាច់ខ្យង ខ្ចៅ កង្កែបបាន (ឬ កណ្តៀរ, ជន្លេន) ។
– អាចលាយបន្លែមួយចំនួនដូចេជាផ្ទី ត្រកូនជាដើម។

21106584_1454511847967112_8493246029738990584_n

SHARE