វិធីបំបាត់សត្វកណ្ដុរតាមធម្មជាតិ! HOW TO RID OF MICE PERMANENTLY AND NATURALLY

461

កិច្ចការ/ISSUE: កណ្ដុរ/mice

-ទៅកន្លែងណា អាចម៌ នោម និងចៃ គួរឱ្យខ្លាច ហើយធ្វើឱ្យពះពាល់ដល់សុខភាព/are scary, leaves feces, urine lice at each place the pass through and is harmful to your health

MICEX2

រុក្ខជាតិ/INGREDIENTS:ទឹកក្រូច/soft dink

POPSX1

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-ពេលយប់ចាក់ទឹកក្រូចចូលទៅក្នុងចាន/at night pour soft drink into an old container

MICEX8

-ដាក់កន្លែងណាដែលឃើញកណ្ដុរ/place in the area where you often  see mice roaming

MICEX4

-អាចទុកជិតម្ហូបអាហារ/can also leave near food where mice will visit

MICEX3

-អាចទុកចោលមួយយប់/leaves it over night

OVERNIGHT

-ពេលព្រឹកអ្នកនឹងឃើញកណ្ដុរស្លាប់/you should find dead mice in the morning.

MICEX6

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source: youtube, google.com

 

SHARE