ស៊ុតក្លែងក្លាយពេលនេះមកដល់ហើយ​ ត្រូវប្រយ័ត្ន

147

ស៊ុតក្លែងក្លាយពេលនេះមកដល់ហើយ​ ត្រូវប្រយ័ត្ន។  បងប្អុនគួរតែដឹងថាផលិតផលមកណាដែមិនញ៉ាំ។  ផលិតផលល្អឬមិនល្អមស្រាប់សុខភាពយើង។​​  ចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នា។

Image may contain: one or more peopleNo automatic alt text available.No automatic alt text available.

Video

SHARE