(មានវិឌេអូ)វិធីដាំក្រូចឆ្មានិងការដាក់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ..

513

ការដាក់ជីត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យក្រូចឆ្មារបស់យើងល្អ
ធំលឿនហើយឆាប់បានផល..។
**ការត្រៀមកន្លែងសំដាំ**
១..មិនថាយើងដាំជាប់និងដីឬរបៀបលូទេយើងត្រូវ
ចេះធ្វើជីកំប៉ុសឬជីធម្មជាតិដើម្បីដាំក្រូចឆ្មាជាមុនសិន

17022535_1273700822714883_4678353587412525865_n
**វិធីដាំ**
១..ក្រោយពីដាក់ដីដែលលាយជាមួយនិងជីធម្មជាតិ
រួចហើយយើងត្រូវស្រោចទឹកថ្មាំសំលាប់មេរូគដីជា
មុនសិន(មេរូគដីគឺឈឿរ៉ាដែលវាធ្វើឲ្យដើមក្រូចឆ្មា
របស់យើងមិនធំដើមក្រឹនស្លឹករួញ.ការបាញ់ថ្នាំ
សំលាប់មេរូគដីសំខាន់ណាស់)

16999093_1273700886048210_7428445407759199870_n
២..រៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់រុណ្ដៅ

2
៣..ពេលយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយះពេល១ខែដំបូង
យើងមិនចាំបាច់ឲ្យជីវាទេ(មូលហេតុព្រោះដីដែលយើង
វាបានលាយជីធម្មជាតិរួនហើយ)..យើងគ្រាន់តែ
ស្រោចទឹកវា២ដងក្នុង១ថ្ងៃ.។
ពេលដាក់កូនដាំយើងគួយកឈើដោតហើយចងដើម
វាឲ្យនែនល្មមរួចយកអ្វីក៏បានមកចងបាំងកំដៅថ្ងៃ
ផង….

16998790_1273700832714882_7404140140922539548_n
៤..ការដាក់ជីក្នុងរយះខែទី.២.៣.៤.យើងគួដាក់ជី
លេខ.១៦.៨.៨.ដើម្បីជំនួយដើម.ការដាក់ជីយើង
គួធ្វើចន្លោះគ្នារល់.២០ថ្ងៃទៅ២៥ថ្ងៃម្ដង
បរិមាណឲ្យជី.គឺជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក៤ផ្តិលស្រោច
ដើមក្រូចឆ្មា៤ដើម….

9
៥…ការដាក់ជីក្នុងខែទី.៥.៦.ប្រើជី.១៦.៨.៨ដ៏ដែល
បរិមាណឲ្យជី
ជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក២ផ្តិលស្រោចក្រូចឆ្មា២ដើម

81
៦..ការដាក់ជីក្នុងខែ៧តរទៅយើងដាក់ជីលេខ
១៦.៨.៨.បរិមាណឲ្យជី.ជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក១ផ្តិល
ប្រើស្រោចដើមក្រូចឆ្មា១ដើម…

63

៧..ក្រោពីក្រូចឆ្មាយើងចាប់ផ្ដើចេញផ្កាចេញក្ដិប
នៅក្នុងខែ៩ដល់ចុងខែ១០យើងត្រូវជីលេខ
១៥.១៥.១៥ .ដើម្បីជំនួយឲ្យវាជាប់ផ្កាជាប់ផ្លែច្រើន
បរិមាណប្រើជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក១ផកតិល
ប្រើស្រោចដើមក្រូឆ្មា១ដើម។.យើងប្រើជីលេខ
១៥.១៥.១៥.នេះរហូតដល់ចុងខែ១ទើបឈប់ឲ្យ

5
**បញ្ជាក់**ការស្រោចជី.មុនពេលយើងស្រោច
ជីយើងត្រូវស្រោចទឹកគាល់វាឲ្យជោគជាមុនសិន
រួចហើយស្រោចជីតាមក្រោយ.ការស្រោចជីគួស្រោច
ឲ្យឆ្ងាយពីគាល់ក្រូចឆ្មាប្រហែល២តឹក(ការស្រោច
បែបនេះវាធ្វើឲ្យឬសក្រូចឆ្មាយើងដុះបានឆ្ងាយ
ធុននិងជម្ងឺមិនងាយងាប់)

4

SHARE