វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើផ្អកចំបើងសំរាប់ជាចំណីសត្វគោ!ល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុុងចិញ្ចឹមគោ

519

វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើផ្អកចំបើងសំរាប់ជាចំណីសត្វគោ ខាងក្រោមនេះជាការអនុវត្តសំរាប់រិមាណចំបើង១០០គីឡូក្រាម៖

*** វត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការៈ

– ចំបើងស្ងួតចំនួន ១០០គីឡូក្រាម

– ទឹកចំនួន ១០០លីត្រ

– ជីគ្រាប់អ៊ុយរេចំនួន​ ២គីឡូក្រាម

– កំបោសរចំនួន ២គីឡូក្រាម

– ថង់ផ្លាសិ្ទកក្រាសចំនួូន៣

– សំបកបាវចំនួន៣

៧. ធុងផ្លាសិ្ទកឬកង់លូសីុម៉ង់ដែលអាចដាក់ទឹក និងចំបើុង

បាន២០០គីឡូក្រាម

13 12 11 10 9

*** របៀបធ្វើៈ

– លាយទឹក ជីអ៊ុយរេ និង កំបោសរចូលជាគ្នា រួចកូវាអោយវាអោយ

ក្លាយទៅជាល្បាយតែមួយ។

– ដាក់ចំបើិុងចូលដោយធ្វើយ៉ាងណាអោយជោគល្អ

– ដាក់ថង់ផ្លាសិ្ទកពីខាងក្នុងបាវ

– ច្រកចំបើុងដែលបានត្រាំដូចចំនុចទី២ ចូល

– ព្យាយាមញាត់ចំបើុងអោយបានណែនល្អតែជៀសវាងការបែក

ធ្លាយថង់ផ្លាស្ទិកនោះ

8 7 6 5 4

៦. ចងមាត់បិតផ្ជិតកំុអោយខ្យល់ចូល

*** ការផ្តល់អោយគោសីុ

– រក្សាចំបើិុងក្នុងថង់នោះរហូតដល១០ថ្ងៃឡើង

ទើបអាចអោយសីុបាន។ ត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់ និងជៀងវាង

អោយបានការបែកធ្លាយ។

– ត្រូវយកចំបើុងផ្អកទៅអោយគោសីុដោយលាយជាមួយ

ស្មៅ ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអោយគោសីុជាប្រចាំ។

04 3 2 101

>> ចំណាំៈ គោមួយក្បាលត្រូវការចំណីពី២៥ ទៅ ៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ សូមអរគុណ និងមានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា៕

SHARE