បច្ចេកទេសប្រើជីដើម្បីបញ្ចេញផ្កាផ្លែតាង៉ែនគ្រប់រដូវ(បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីកសិករ)

633

***ដំណាក់ដំបូងត្រូវកាបំប៉នប្រើជីក្រោយតែងដើមរួច***
-ប្រើជីថៃ8-24-24បាចជំវិញគល់ និងជីធម្មជាតិ(លាមកសត្វ)+46-0-0 ដើម្បីបំប៉នដើមក្នុងរយះពេល3-6ខែ

28168634_1683658731726911_8246762523921041834_n
***ដំណាក់កាលដាក់ជីគីមី***

– ប្រើសានបាញ់គល់និងសានបាញ់ស្លឹក (ប៉ូតាស្យូមក្លរិច)P.99.99% បាញ់3-4ដង ចន្លោះ5-7ថ្ងៃ ម្តង។

28055690_1683658678393583_7205380850477671708_n
****ដំណាក់កាលប្រើថ្នាំបញ្ចេញផ្កា***

-ក្រោយបាញ់សានរួចបាន18-21ថ្ងៃមក យើងត្រូវបាញ់ថ្នាំបើកភ្នែកផ្កា 2-3ដង ចន្លោះពី4-6ម្តង បន្ទាប់បាន7ថ្ងៃ មកទៀតយើងបាញ់ ថ្នាំយោងផ្កា ឬទាញផ្កា។ **បញ្ជាក់**គ្រប់ដំណាក់កាលដាក់ជីឬថ្នាំត្រូវគ្រប់គ្រងកាតស្រោចទឹកអោយបានជាប់រាល់ពេល3-4ថ្ងៃម្តង

28058638_1683658751726909_5661615992448153036_n
***ដំណាក់កាលក្តឹប***

-យើងត្រូវការការថែរទាំ ការពារស្វតល្អិត ជីគីមី16-16-16លាយធម្មជាតិ1ខែម្តង និងថ្នាំបំប៉ននិងលើស្លឹក រៀងរាល់7-10ថ្ងៃម្តង រហូតដល់ប្រមូលផល។

28056148_1683658841726900_3016744530561900774_n28055683_1683658895060228_6891275783208973863_n
***ដំណាក់ការតែងផ្លែ***

-ពេលតាង៉ែនចាបផ្តើមក្តឹមបាន20-40ថ្ងៃ (ក្តឹបប៉ុនៗកូនដៃ)យើងត្រូវកាត់ចោល50-60%ដើមអោយផ្លែធំៗតាមចង្កោមនីមួយៗ។

28055810_1683285745097543_8760254302307575463_n27973084_1683658795060238_5398856489335357328_n
***ដំណាក់កាលប្រមូផល***

-ក្រោយពីការដាក់ជីយកផ្លែផ្កាបានអាយុ5ខែត្រូវស្រោចទឹករៀងរាល់2ថ្ងៃម្តងមុនពេលបេះផ្លែ រយះពេល6ខែ15ថ្ងៃ ទៅ6ខែ20ថ្ងៃនិងប្រមូផលបានបើលើសអាចប្រេះឬផ្ទុះផ្លែ។

28055746_1683658955060222_7084660505629207124_n27867791_1683658931726891_3405143551500066042_n
👉***ការចំណាយ***

– អស់តិចឬច្រើនមិនអាចកំណត់បានអា​​ស្រ័យលើអាយុរបស់ដំណាំ និងចំនួនដើមក្នុងផ្ទៃដីចំការ ។

28168251_1683658978393553_5729668964502011460_n

 

ប្រភពៈ RourmMalai

SHARE