ទំព័រដើម Authors Posts by pharyoam

pharyoam

408 POSTS 0 COMMENTS

ព័ត៌មានពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

វិធីរក្សាទុកស្លឹកខ្ទឹមឲ្យនៅស្រស់នៅយូរ

+របៀបធ្វើ -ជាដំបូងយើងត្រូវយកស្លឹកខ្ទឹមទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចកាត់ស្លឹកដែលមានពណ៌លឿងចេញឲ្យអស់ -ស្រង់ស្លឹ...

ព័ត៌មានសប្តាហ៍មុន